ازدواج تحمیلی

مقصود ازازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت واراده زوجین یا یکی از آنها نادیده انگاشته می شود بی تردید علل گوناگونی دربروز این ناهنجاری ها تاثیردارد.امابه هرحال باید آثارمنفی آن را برروابط خانوادگی موردمطالعه قرارداد وآن رابه عنوان آسیب جدی درنظرگرفت .زیرا والدین با تحمیل ازدواج برفرزندانشان علاوه برورود خسارت مادی مهمترین خسارتی که به آنان وارد می آورند خسارت های روحی وجسمی(معنوی) است که بالطبع خود والدین نیز ازاین آسیبها بی بهره نمی مانند .یکی ازپیامدهای بسیارناگوار ازدواج های تحمیلی،گسست بنیان خانواده است ویا این که طلاق عاطفی را درپی داردبه این صورت که زندگی سردوبی روح را برای آنان به رقم می زند.وجامعه ای که خانواده های آن فاقد آرامش ورضایت زناشویی است جامعه ای سالم وعاری ازجرایم وآسیب های اجتماعی نخواهدبودوهمانطورکه خداوند درقرآن کریم در آیه 21سوره رم فرموده است«یکی از نشانه های لطف الهی آن است که برای شما ازجنس خودتان جفتی بیافریدکه درکناراوآرامش یافته ومیان شما انس ودوستی ورحمت برقرارنمودکه این نیزبرای مردمان متفکر وآگاه ازنشانه های علم وحکمت آشکاراست»ورازبقای بشراین است که این امر به نحو احسن انجام گیرد.ودر چنگال آداب ورسوم غلط وضدارزش ها گرفتارنشود.که یکی از این آدات ورسوم های غلط ازدواج تحمیلی است که باید درامنیت حقوقی خانواده موردبررسی قراربگیرد.لذابایدمقابله باازدواج های تحمیلی را یک ضرورت جدی دانست، زیرا ازدواج، بدون تردیدازبزرگترین ومهمترین حوادث زندگی هرانسانی است که موفقیت یا شکست درآن برای هریک از زوجین سرنوشت سازخواهدبود.ودرجامعه امروز به خصوص درکشور ما دراکثرخانواده ها ازسوی والدین وفرزندان این مساله نادیده انگاشته می شود ومنجربه یک ازدواج ناموفق می شودکه حاصلش تباه کردن یک عمرزندگیست وموجب فروپاشی خانواده ودرنهایت فسادیک جامعه می شود.دراین راستا با توجه به بعضی موادقانونی ازجمله ماده 1070قانون مدنی که ازدواج تحمیلی را باطل می داندوهمچنین ماده 1قانون مسئولیت مدنی که مقررداشته هرکس به دیگری ضرری رساند باید آن را جبران کند وهمچنین باتوجه به مفاددیگرقوانین شایسته است درخصوص جلوگیری ازچنین معضلی وحمایت ازقربانیان ازدواج های تحمیلی قوانینی تدوین شودکه به طور اختصاصی به مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی بپردازد.

واژگان کلیدی:

ازدواج تحمیلی، ،فروپاشی خانواده،فسادجامعه،آسیب های مالی بدنی، مسئولیت مدنی.

 

مقدمه

در طول حيات انساني، همواره عوامل بي شماري جان، مال و بعضاً حيثيت بشري را مورد تهديد قرار داده است و از اين رهگذر زيان هايي كه به حالت عوامل ناشناخته، بعضاً غير قابل  پيش بيني و به تعبيري گريز ناپذير بوده اند.

انديشه دستيابي به ابزار و روش هاي پيشگيرانه و جبران كننده، از دير باز، ذهن بشر را به خود      مشغول نموده و همين احساس خطر و فكر چاره انديشي، موجب كشف و اعمال راه كارهاي مناسب اجتماعي، اقتصادي و حقوقي در جهت پيشگيري از اين حوادث و جبران خسارت وارده از آن ها گرديده است كه مي توان به قاعده عدم مشروعيت ورود ضرر به غير، الزام به جبران خسارت اشاره نمود.

ضرر نيزبه دودسته مادي و معنوي تقسيم مي شود كه هر دو ضرر را مي توان برابر قانون مطالبه نمود.

امروزه يكي از معضلات اجتماعي ازدواج هاي اجباري و ناخواسته است كه حق مشروع و گزينش همسر را از دختران يا پسران سلب مي نمايد. مقصود از ازدواج تحميلي پيوند زناشويي رسمي است كه در آن رضايت و اراده ي زوجين يا يكي از آنان نايده انگاشته مي شود. بي ترديد، علل گوناگوني در بروز اين ناهنجاري ها تاثير دارد كه مي توان به علل فردي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي اشاره كرد، اما به هر حال بايد آثار منفي آن را بر روابط خانوادگي مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان يك آسيب جدي در نظر گرفت و بايد در جستجوي راهي بود كه والدين نظر خود را در انتخاب همسر به فرزندانشان تحميل نكنند. و به جوانان آموخت كه تن به ازدواج هاي تحميلي ندهند. و بايد به پسران و دختران و خانواده ها آموزش و آگاهي لازم در خصوص آثار سوء چنين ازدواجي ارائه نمود كه نبايد ازدواجي از روي اصرار و اجبار صورت بگيرد و پسران و دختران قرباني خواسته هاي ديگران نشوند. زيرا ازدواج تحميلي و اكراهي ازدواجي است كه در بيشتر مواقع به جهنم زندگي زنان و شوهران تبديل مي شوند.

خانواده ها گمان مي كنند محبت و علاقه ميان دختر و پسر كه مي خواهند با هم ازدواج كنند، بعدها بوجود مي آيد و با در نظر داشتن اين مساله فرزندانشان را به ازدواج هاي ناخواسته اي مي كشانند كه عواقب آن گريبانگير زن و شوهر و فرزندانشان و حتي خود والدين مي شود. لذا ازدواج هاي اجباري نمادي از تضييع حقوق انسان ها است و ازدواج هايي كه در آن ها ميل و رضايت زن و شوهر براي همسري يكديگر در نظر گرفته نمي شود بعد ها در جريان  زندگي مشترك با آسيب هاي بيشتري مواجه مي شوند.